Regulamin Żak


REGULAMIN

1. Grupa szkoleniowa Żaka funkcjonuje w ramach Miejskiego Klubu Sportowego Czarni Browar Witnica.

2. W ciągu tygodnia odbywają się 2 sesje treningowe.

3. Do treningów dopuszczony zostaje każdy zawodnik, którego opiekun wypełni deklarację gry amatora oraz podpisze regulamin wraz z aktualnymi zasadami panującymi w zespole.

4. Zajęcia treningowe, turnieje oraz mecze ligowe lub towarzyskie mają charakter zajęć pozalekcyjnych, a odpowiedzialność za doprowadzenie oraz odebranie dzieci z zajęć ponoszą rodzice lub prawni opiekunowie.

5. Trener nie ponosi odpowiedzialności za zagubione lub skradzione wartościowe rzeczy na terenie obiektu sportowego, które nie zostały przekazane do przechowania.

6. Każdy zawodnik powinien dbać o koleżeńską atmosferę w zespole. Wszelkie problemy należy zgłaszać trenerowi osobiście lub w obecności zespołu.

7. Każdy zawodnik jest zobowiązany:
- godnie reprezentować barwy Klubu zarówno w trakcie treningu, jak i w szkole oraz życiu codziennym,
- szanować innych zawodników, zarówno we własnej drużynie jak i drużynach przeciwnika, oraz przestrzegać zasad Fair Play i dobrego wychowania,
- szanować i słuchać poleceń trenera oraz innych pracowników Klubu,
- na trening przynosić odpowiednie obuwie piłkarskie i sprzęt sportowy,
- służyć pomocą trenerowi i kolegom z drużyny,
- wykonywać tylko i wyłącznie polecenia trenera prowadzących zajęcia,
- być sumiennym i zdyscyplinowanym, w trakcie treningu skupiać się na wykonywanych ćwiczeniach
- zgłaszać trenerowi wszelkie dolegliwości,
- podczas zajęć nie kontaktować się bez wyraźnej potrzeby z rodzicami/opiekunami,
- szanować sprzęt i wyposażenie sportowe, które jest własnością Klubu.

8. Rodzice i opiekunowie prawni:
- nie mogą przebywać na terenie boiska treningowego, przeszkadzać trenerowi w prowadzeniu zajęć, wygłaszać uwag i opinii w trakcie zajęć oraz w obecności zawodników,
- zobowiązują się do niepodważania autorytetu trenera, zarówno w obecności swoich dzieci, jak i innych rodziców,
- ze wszystkimi problemami i wątpliwościami powinni zgłaszać się indywidualnie do trenera prowadzącego zajęcia,
- podczas treningów mogą przebywać na trybunach obiektu sportowego, na którym odbywają się zawody,
- zobowiązują się powiadomić trenera o każdej nieobecności dziecka na treningu lub zawodach, za pośrednictwem wiadomości SMS lub telefonicznie.

9. Zawodnik, który deklaruje uczestnictwo w zajęciach oraz jego rodzice są zobowiązani do przestrzegania niniejszego regulaminu.

10. Nieprzestrzeganie lub rażące naruszanie któregokolwiek z punktów regulaminu może być podstawą do usunięcia zawodnika z drużyny.

11. Wszystkie pozostałe sprawy, których nie określa niniejszy regulamin ma prawo i obowiązek rozstrzygać trener wraz z Zarządem MKS Czarni Browar Witnica.